Služby

Ponúkame profesionálne opatrovateľské služby, ktorými sa snažíme uľahčiť a spríjemniť každodenný život seniorom. Je len málo ľudí v seniorskom veku, ktorí uprednostňujú domovy sociálnych služieb. Väčšina volí, pokiaľ im to zdravotný stav dovoľuje, pobyt v domácom prostredí. Klientom pomôžeme s riešením nepriaznivej situácie z dôvodu zdravotných ťažkostí pomocou odbornej opatery, starostlivosti bez toho aby museli opustiť ich rodinné prostredie. Opatrovateľskú službu vykonávajú skúsené opatrovateľky s príslušným vzdelaním. Väčšina našich pracovníkov má aj osobnú skúsenosť so starostlivosťou o svojich blízkych, a preto sa vieme vžiť do Vašej situácie, a spolu s Vami hľadať to najlepšie riešenie. 

Rozsah poskytovaných výkonov:

 • Pomoc pri hygiene (Pomoc pri osobnej hygiene, kúpanie, umývanie, obliekanie, prezliekanie, výmena plienok)
 • Zabezpečenie stravy (Malý nákup, donáška obedov z jedálne, varenie jednoduchých jedál, príprava a podávanie stravy)
 • Pomoc v domácnosti (Bežné upratovanie, vysávanie, pranie, žehlenie)
 • Sprevádzanie k lekárovi, na vyšetrenia, do nemocnice a pod.
 • Aktivizácia klienta (Spoločné čítanie kníh a tlače, spoločenské hry, ľahké pohybové cvičenia)
 • Poskytovanie spoločnosti (dohľad, rozhovory, prechádzky)

Opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť fyzickej osobe :

 • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová služba,
 • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak,
 • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
 • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Ako postupovať:

 • Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe vydaného rozhodnutia Mesta Košice o odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu.
 • Posudzovanie žiadostí – tzv. posudkovú činnosť pre opatrovateľskú službu zabezpečuje mesto Košice, referát sociálnych vecí pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Košice.
 • K posúdeniu je potrebné podať na referát sociálnych vecí Magistrátu mesta Košice :

                            – Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

                            – Lekárske nálezy nie staršie ako 3 mesiace

                            – ak žiadateľ nemá lekárske nálezy požiada ošetrujúceho lekára o vyplnenie tlačiva                                                                                     

„Lekársky nález na účely konania vo veciach posúdenia na posúdenie na sociálnu službu“ 

 • Po vydaní rozhodnutia o odkázanosti sa občan môže na nás obrátiť  / alebo na niektorého iného poskytovateľa ,ktorý pôsobí v Košiciach / a uzavrieť zmluvu o opatrovaní .V tejto zmluve sa už dohodnú všetky podmienky / počet hodín,čas opatrovanie,potrebné úkony prípadne iné podmienky/.
 • Doporučujem kontaktovať nás už počas vybavovanie rozhodnutia o odkázanosti z dôvodu zistenie obsadenosti naších kapacít.

Ďaľšie informácia nájdete v sekcii Otázky a odpovede.

Copyright © 2020 Empatia plus n.o. Všetky práva vyhradené. Designed by www.webstranky-seo.sk

Hore